Sumo XS Simple 

 
 
Toroki White

Toroki White

Toroki Red

Toroki Red

Otsu

Otsu

Niji

Niji

Toroki Black

Toroki Black

Ikashi

Ikashi

Nara

Nara