Toroki White  

Sumo S - Totoki White - Shiko

Sumo S - Totoki White - Welcome

Sumo S - Totoki White - Dojo-iri