Sumo S 

Yodo

Yodo

Saga

Saga

Toroki White

Toroki White

Toroki Red

Toroki Red

Sumorai

Sumorai

Toroki White Dragon

Toroki White Dragon

Kozu Dragon

Kozu Dragon

Biwa

Biwa

Koya

Koya

Toroki Black

Toroki Black

Kozu

Kozu

Toroki Red Dragon

Toroki Red Dragon

Toroki Black Dragon

Toroki Black Dragon

Sumolicath

Sumolicath